Privacy Policy

Artikel 1: Gegevens Organisatie

Naam : Spelfaire VZW
Adres : Fruithoflaan 28, 2960 Sint-Lenaarts
Btw-nummer : BE0786.934.175
Ondernemingsnummer : 0786.934.175
E-mail : Info@spelfaire.be of Spelfaire@gmail.com

Artikel 2: Persoonsgegevens die wij verwerken
Spelfaire verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres

Deze gegevens worden bewaard op onze eigen beveiligde server, die onderhouden wordt door Jouwweb.

Artikel 3: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spelfaire.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4: Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Spelfaire verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Spelfaire verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Artikel 5: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Spelfaire bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het evenement worden deze gegevens dan ook verwijderd met een maximumtermijn van 2 jaar.

Artikel 6: Delen van persoonsgegevens met derden
Spelfaire verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We werken samen met volgende bedrijven:

Jouwweb : Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Jouwweb.

Onze zakelijke email (info@spelfaire.be) valt hier ook onder. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Jouwweb. Jouwweb zal uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Gmail: Voor het versturen van mails maken we ook gebruik van Gmail. Gmail zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Artikel 7: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spelfaire gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Artikel 8: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spelfaire en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spelfaire.be . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 3 werkdagen, op uw verzoek. Spelfaire wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

Artikel 9: Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Spelfaire neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Info@spelfaire.be

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17/06/2022